آموزش لول های ساحره

ساحره ، جادوگر ،ویچ نام هایی است که به این سرباز نسبت می دهند . این سرباز نیز نسبت ه دیگر نیرو ها خیلی کم استفاده می شود . کار این نیرو این است که ضربه ضعیفی به شکل نور مانند ویزارد به حریف وارد می کند و علاوه بر آن هر چند لحظه یکبار عصای خود را به زمین می کوبد و هر بار که این کار را انجام می دهد چند اسکلت از زمین بیرون می آید و به سمت حریف حمله می کند 
یکی تکنیکی که خیلی هم بین بازکنان این بازی مرسوم نیست این است که در مواقعی که حریف از اینفرنو تک لول استفاده می کند ساحره یا ویچ می تواند با اسکلت هایی که از زمین بیرون می آورد حواس اینفرنوی قدرتمند را به خود پرت کند .و نیروهای دیگر تخریب بیش تری به بار بیاورند . تا لول 2 ارتقا پیدا می کند .