آموزش لول های والکری

این سرباز از آن دسته سربازانی است که خیلی کم از آن استفاده می شود و بیش تر از آن برای دونات کردن در وار استفاده می شود بدین معنی که در هر وار شما داخل کلن های خودی نیز برای دفاع قرار می دهید تا در لحظه استارت وار و اتک حریف نیروهای دونات شده برای دفاع بیرون بریزند . والکری با چرخش به دور خود و چرخاندن تبر صدمه با اطراف خود می زند و دارایی خون زیادی می باشد .
در زمانی که در لول های پایین در کنار آرچر بربر و جیانت قرار می گیرد با چرخش تمای افراد دور خود را نابود می کند و در مقابل تجهیزات سپاه حریف مقال نیز بدین صورت می باشد . خون والکری به لول آن بستگی دارد و تا لول 4 ارتقا پیدا میکند.