آموزش لول های هوگ

این سرباز قدرتمند همانند جیانت ها ابتدا به تجهیزات دفاعی حمله میکند از مهمترین ویژگی های هوگ پریدن از روی دیوار و سرعت بالای اونهاست و به دلیل اینکه زمان را برای شکستن دیوار ها از دست نمیدهند برای حمله های زمینی و مخصوصا در وارها بهترین گزینه هستند .هوگ تا لول 5 ارتقا پیدا میکند 
یکی از دشمنان واقعی هوگ ها می توان به جیانت بمب ها اشاره کرد که در لول های پایین هوگ بعد از رسیدن به این بمب ها بلافاصله از بین می روند.

لینکهای مرتبط