آموزش لول های بربر شاه

بربر شاه جزو نیروهایی است که تا لول 40 ارتقا پیدا می کند . بربر شاه یا همان بربر کینگ همانند بربر عمل کرده و تفاوتش با آرچر این است که دارای خون بیشتر و قدرت بیشتر می باشد. تفاوتش با آرچر کوئین در این است که در هر اتک دارای یک اسپل سرعتی است که بعد از لول پنج به دست می آورد . بعد از زدن اسپل مخصوص بربر چند بربر معمولی به کمک بربرشاه آمده و با اسپل سرعتی سرعت آن ها نیز بیش تر می شود. و اگر بربر کینگ آسیب نبیند و بربر های کوچک از بین بروند باز برای حمله بعدی می توان بلافاصله از بربر کینگ استفاده کرد . از مزایای بربرکینگ این است که در حمله اگر زنده بماند و آسیب نبیند بلافاصله برای حمله بعدی آماده می شود. در صورتی که آسیب ببیند مدت زمانی را برای آماده شدن دوباره و بسته به شدت آسیب طی می کند و برای اتک بعدی آماده می شود . بربرکینگ برای هر حمله ، سکه و یا اکسیری نیاز ندارد و فقط برای مداوا زمان می خواهد. بربر کینگ برای ارتقای لول به اکسیر سیاه نیازمند است.